« Takaisin hakulomakkeelle  
FERRIKLORIDI (vedetön)ICSC: 1499 (Huhtikuu 2004)
Rautakloridi
Rautatrikloridi
Rauta(III)kloridi
CAS #: 7705-08-0
YK #: 1773
EC Numero: 231-729-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Oksentelu. Ripuli. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin muovisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista emäksistä ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
FERRIKLORIDI (vedetön) ICSC: 1499
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
MUSTIA-RUSKEITA HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 200 °C:ssa . Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen klooria ja kloorivetyä. Hajoaa kosketuksessa veden kanssa. Tämä muodostaa kloorivetyä. Liuos vedessä on keskivahva happo. Reagoi kiivaasti alkalimetallien, allyylikloridin, etyleenioksidin, styreenin ja emästen kanssa. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. Syövyttää metallia. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: FeCl3
Molekyylimassa: 162.2
Sulamislämpötila: 37 °C
Ks. Huomautukset.
Tiheys: 2.9 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 92 (reaktio)
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
YK-numero 1773 on kiteille (vedettömälle ferrikloridille) ja YK-numero 2582 on liuokselle.
Ilmoitettu sulamislämpötila koskee lämpötilaa, jossa kidevesi poistuu. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (liukoiset suolat, Fe): 1 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 316 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi