« Takaisin hakulomakkeelle  
n-OKTYYLIMERKAPTAANIICSC: 1493 (Marraskuu 2003)
1-Oktaanitioli
1-Merkapto-oktaani
1-Oktyylitioli
CAS #: 111-88-6
EC Numero: 203-918-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 69°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 69°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä jauhetta, hiilidioksidia, vaahtoa.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Huimaus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Huimaus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista emäksistä, vahvoista hapoista ja hapettimista. 
PAKKAUS
 
n-OKTYYLIMERKAPTAANI ICSC: 1493
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja sisältäen rikkivetyä ja rikin oksideja. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. Reagoi vahvojen happojen, vahvojen emästen ja vahvojen pelkistysaineiden kanssa. Syövyttää metalleja ja kumia. 

Molekyylikaava: C8H18S / CH2SH(CH2)6CH3
Molekyylimassa: 146.3
Kiehumislämpötila: 199°C
Sulamislämpötila: -49 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.84
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 0.06
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1
Leimahduspiste: 69 °C o.c.
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.8-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.21 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi