« Takaisin hakulomakkeelle  
ETYLEENIGLYKOLI-ISOPROPYYLIEETTERIICSC: 1491 (Lokakuu 2004)
2-Isopropoksietanoli
2-(1-Metoksietoksi)etanoli
Isopropyyliglykoli
4-Metyyli-3-oksa-1-pentanoli
Isopropyylioksitoli
EGiPE
CAS #: 109-59-1
YK #: 1993
EC Numero: 203-685-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 44°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 44°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Poista kaikki syttymislähteet. Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Viileä. Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
ETYLEENIGLYKOLI-ISOPROPYYLIEETTERI ICSC: 1491
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C5H12O2 / (CH3)2CHOCH2CH2OH
Molekyylimassa: 104.1
Kiehumislämpötila 99kPa:ssa: 139.5-144.5°C
Sulamislämpötila: -60 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.903 (20°C)
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 100
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.44
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.6
Leimahduspiste: 44 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 240°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.6-13
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.05
Haihtumisnopeus (n-butyyliasetaatti = 1): 0.3 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Aine on lievästi ärsyttävää iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa anemiaan. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 25 ppm TWA; (iho).
MAK: 43 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5660 ul/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 3100 mg/m³.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 20/21-36; S: (2)-24/25 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi