« Takaisin hakulomakkeelle  
DIMETYYLIAMIINI (vesiliuos)ICSC: 1485 (Kesäkuu 2003)
Metaaniamiini, N-metyyli (vesiliuos)
DMA (vesiliuos)
CAS #: 124-40-3
YK #: 1160
EC Numero: 204-697-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä runsaasti vettä, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Päänsärky. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Poista kaikki syttymislähteet. Peitä valunut aine vaahdolla. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. Erillään vahvoista hapoista, hapettimista, alumiinista, kuparista, kuparista, elohopeasta, sinkistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
DIMETYYLIAMIINI (vesiliuos) ICSC: 1485
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VESILIUOS, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Liuos vedessä on vahva emäs. Reagoi kiivaasti hapon kanssa ja syövyttää. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja elohopean kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää alumiinia, kuparia, sinkkiseoksia, galvanoituja pintoja ja muovia. 

Molekyylikaava: (CH3)2NH / C2H7N
Molekyylimassa: 45.1
Kiehumislämpötila: 51°C
Sulamislämpötila: -37 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 26.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.14
Leimahduspiste: -18 °C
Itsesyttymislämpötila: 400°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.8-14.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.2
Viskositeetti: 3.4 mPa*s 27 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille ja iholle. Höyry on voimakkaasti ärsyttävää hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; 15 ppm STEL; (SEN); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 3.7 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 3.8 mg/m3, 2 ppm TWA; 9.4 mg/m3, 5 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Toksikologiset tiedot koskevat vesiliuoksia, joiden dimetyyliamiinipitoisuus on yli 15 %. Fysikaaliset ominaisuudet vaihtelevat riippuen konsentraatiosta.
Tämän kortin fysikaaliset tiedot koskevat 40% liuosta.
Katso myös ICSC 0260 Dimetyyliamiini, kaasu. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 ppm; 3.7 mg/m³ (8 h).
HTP: 5 ppm; 9.4 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 698 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 17-210 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 50 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, C; R: 12-20/22-34; S: (1/2)-3-16-26-29-36/37/39-45; Huomautus: B 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi