« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLIAMIINI (40% vesiliuos)ICSC: 1483 (Toukokuu 2003)
Metaaniamiini
Aminometaani
Monometyyliamiini
CAS #: 74-89-5
YK #: 1235
EC Numero: 200-820-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Päänsärky. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . Riisu tahriintunut vaatetus. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Neutraloi loput varovasti laimennetulla hapolla. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. Hyvin suljettu. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, vahvoista hapoista, hapettimista, alumiinista, kuparista, sinkistä, sinkkiseoksista ja elohopeasta. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
METYYLIAMIINI (40% vesiliuos) ICSC: 1483
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN VESILIUOS, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti elohopeayhdisteiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Aine on keskivahva emäs. Syövyttää muoveja, kumia, kuparia, alumiinia, sinkkiseoksia ja galvanoituja pintoja. 

Molekyylikaava: CH5N / CH3NH2
Molekyylimassa: 31.1
Kiehumislämpötila: 48°C
Sulamislämpötila: -39 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.89
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 31
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.08
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.02
Leimahduspiste: -10 °C
Itsesyttymislämpötila: 430°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 4.9-20.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.6  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille ja iholle. Höyry on voimakkaasti ärsyttävää hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; 15 ppm STEL.
MAK: 6,4 mg/m3, 5 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Katso myös ICSC #0178 Metyyliamiini, kaasu. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 13 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 100 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, C; R: 12-20/22-34; S: (2)-3-16-26-29-36/37/39-45; Huomautus: B 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi