« Takaisin hakulomakkeelle  
BARIUMNITRAATTIICSC: 1480 (Huhtikuu 2004)
Typpihappo, bariumsuola
Bariumdinitraatti
CAS #: 10022-31-8
YK #: 1446
EC Numero: 233-020-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa palavien aineiden tai pelkistävien aineiden kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta. EI hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Ks. Nieleminen.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Voimakas syljeneritys. Vatsan kouristavia kipuja. Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Hengityksen lyhyys. Heikkous.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Ks. Huomautukset. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista, jauhetuista metalleista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
BARIUMNITRAATTI ICSC: 1480
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-VALKOISIA KITEITÄ TAI KITEISTÄ JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa typen oksideja. Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Reagoi jauhettujen metallien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: BaN2O6 / Ba(NO3)2
Molekyylimassa: 261.4
Hajoaa
Sulamislämpötila: 590 °C
Tiheys: 3.24 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 8.7 (kohtalainen) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Altistuminen voi aiheuttaa hypokalemiaa. Tämä voi johtaa sydämen toimintahäiriöihin ja lihasvaivoihin. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
EU-OEL: (Ba): 0.5 mg/m3 TWA 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Aineen hajoamislämpötilasta ei ole tietoa.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Muuttuu iskusta räjähtäväksi sekoittuessaan magnesium-alumiini seosten, rikkijauheen ja kevyiden metallijauheiden kanssa.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Ba, liukoiset yhdisteet): 0.5 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 355 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 20/22; S: (2)-28 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi