« Takaisin hakulomakkeelle  
PYREENIICSC: 1474 (Marraskuu 2003)
Bentso(d,e,f)fenantreeni
beta-Pyreeni
CAS #: 129-00-0
EC Numero: 204-927-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.    Käytä vesisumua, hiilidioksidia, kuivaa jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, polymeerivaahtoa.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Vältä pölyn hengittämistä.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
PYREENI ICSC: 1474
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VAALEANKELTAISIA TAI VÄRITÖNTÄ KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. 

Molekyylikaava: C16H10
Molekyylimassa: 202.26
Kiehumislämpötila: 404°C
Sulamislämpötila: 151 °C
Tiheys: 1.27 g/cm³
Liukoisuus veteen, mg/l25: 0.135
Höyrynpaine, Pa ? °C:ssa: 0.08
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.88  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Altistuminen auringolle voi lisätä tämän aineen ärsytysvaikutusta. Tämä voi johtaa krooniseen ihon haalistumiseen. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK imeytyy ihon läpi (H) 

YMPÄRISTÖ
Tämä kemikaali voi kertyä äyriäisiin, kaloihin, maitoon, leviin ja nilviäisiin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Pyreeni on yksi monista polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä - ohjearvot ovat yleensä annettu niiden seoksille esim. kivihiilitervan haihtuville aineille.
Kuitenkin pyreeniä voidaan tavata puhtaana laboratoriokemikaalina.
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi.
Ks. ICSC 1415. 

LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: 1-pyrenoli 2,6 µg/l. Raskaana olevien ei tule altistua PAH-yhdisteille, ts. virtsan 1-pyrenolipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,8 µg/l.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2700 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi