« Takaisin hakulomakkeelle  
DIETYLEENIGLYKOLIDINITRAATTIICSC: 1473 (Syyskuu 2002)
Diglykoldinitraatti
Di(hydroksietyyli)eetteridinitraatti
Oksidietyleenidinitraatti
DEGDN
CAS #: 693-21-0
YK #: 0075
EC Numero: 211-745-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara. Räjähde.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Älä altista hankaukselle tai iskulle.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia. Evakuoi alue, sammuta palo vain räjähdykseltä suojatusta paikasta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kasvojen punoitus. Verenpaineen lasku. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Heikkous. Siniset huulet, kynnet ja iho. Sekavuus. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 1.1D 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Säilytä erillisessä rakennuksessa. Erillään hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
DIETYLEENIGLYKOLIDINITRAATTI ICSC: 1473
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Voi hajota herkästi iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Palaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi happojen kanssa. 

Molekyylikaava: C4H8N2O7 / O2NOC2H4OC2H4ONO2
Molekyylimassa: 196.1
Kiehumislämpötila 0.9kPa:ssa: 139°C
Sulamislämpötila: 2 °C
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia sydän- ja verisuonielimistössä, keskushermostossa ja veressä. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin ja methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia sydän- ja verisuonielimissä. Tämä voi johtaa sydämen toimintahäiriöihin. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK imeytyy ihon läpi (H) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 753 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: E, T+; R: 3-26/27/28-33-52/53; S: (1/2)-33-35-36/37-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi