« Takaisin hakulomakkeelle  
o-sek-BUTYYLIFENOLIICSC: 1472 (Syyskuu 2002)
2-sek-Butyylifenoli
2-(1-Metyylipropyyli)fenoli
CAS #: 89-72-5
YK #: 3145
EC Numero: 201-933-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä hiilidioksidia, vaahtoa, jauhetta.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kipu. Rakkulat. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Vatsakipu. Sokki tai kollapsi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään happoanhydrideistä, happoklorideista, emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
o-sek-BUTYYLIFENOLI ICSC: 1472
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELLANRUSKEA NESTE TAI KIINTEÄ AINE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi hapettimien kanssa. Reagoi kiivaasti emästen, happoanhydridien ja happokloridien kanssa. Syövyttää terästä ja kuparia ja sen seoksia. 

Molekyylikaava: C10H14O / C2H5(CH3)CHC6H4OH
Molekyylimassa: 150.2
Kiehumislämpötila: 224-237°C
Sulamislämpötila: 14 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.98
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 10
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.2
Leimahduspiste: 107 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.27  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille ja iholle. Höyry on ärsyttävää hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 320 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >290 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 5560 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi