« Takaisin hakulomakkeelle  
MALONINITRIILIICSC: 1466 (Heinäkuu 2003)
Propaanidinitriili
Malonihappodinitriili
Syanoasetonitriili
Metyleenidinitriili
CAS #: 109-77-3
YK #: 2647
EC Numero: 203-703-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Palo- ja räjähdysvaara. Ks. Kemialliset vaarat.  EI avotulta.    Käytä vesisumua, kuivaa jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous. Sekavuus. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. Puoli-istuva asento. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu.  Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Imuroi valunut aine erikoisvälineillä. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Viileä. Erillään vahvoista emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
MALONINITRIILI ICSC: 1466
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI VALKOISTA JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu yli 130°C:een lämpötiloissa tai emästen vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen syaanivetyä ja typen oksideja. Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: C3H2N2 / NCCH2CN
Molekyylimassa: 66.1
Kiehumislämpötila: 218-220°C
Sulamislämpötila: 30-34 °C
Tiheys: 1.19 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 13.3 (kohtalainen)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 27
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.3
Leimahduspiste: 112 °C o.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.6  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia soluhengitykseen (inhibitio). Tämä voi johtaa kouristuksiin, sydämen toimintahäiriöihin ja hengitysvajeeseen. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 14 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 350 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.56 - 1.6 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23/24/25-50/53; S: (1/2)-23-27-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi