« Takaisin hakulomakkeelle  
2,2'-DIMETYYLI-4,4'-METYLEENIBIS(SYKLOHEKSYYLIAMIINI)ICSC: 1464 (Marraskuu 2002)
3,3'-Dimetyyli-4,4'-diaminodisykloheksyylimetaani
4,4'-Diamino-3,3'-dimetyylidisykloheksyylimetaani
4,4'-Metyleenibis-(2-metyylisykloheksaaniamiini)
CAS #: 6864-37-5
EC Numero: 229-962-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. 
Iho Vakavat ihon palovammat. Kipu. Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Kipu. Punoitus. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
2,2'-DIMETYYLI-4,4'-METYLEENIBIS(SYKLOHEKSYYLIAMIINI) ICSC: 1464
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine on heikko emäs. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa typen oksideja. 

Molekyylikaava: C15H30N2
Molekyylimassa: 238.5
Kiehumislämpötila: 342°C
Sulamislämpötila: -7 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.95
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.4
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.08
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on erittäin syövyttävää silmille ja iholle. Aine on syövyttävää hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Korkeiden aerosolipitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia ihossa. Tämä voi johtaa krooniseen sairauteen (skleroderma). Aineella voi olla vaikutuksia veressä, sydän- ja verisuonielimissä, munuaisissa ja maksassa. Tämä voi johtaa anemiaan, sydämen toimintahäiriöihin, munuaisten toimintavajeeseen ja maksan toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. 

LISÄTIETOJA
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 420 mg/m³.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, C, N; R: 22-23/24-35-51/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi