« Takaisin hakulomakkeelle  
NATRIUMDISULFIITTIICSC: 1461 (Marraskuu 2002)
Natriummetabisulfiitti
Dinatriumdisulfiitti
Dinatriumpyrosulfiitti
CAS #: 7681-57-4
EC Numero: 231-673-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vinkuva hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapoista ja vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
NATRIUMDISULFIITTI ICSC: 1461
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa rikin oksideja. Aine on voimakas pelkistin. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Reagoi kiivaasti väkevöidyn natriumnitriittiliuoksen kanssa. Hajoaa kosketuksessa happojen kanssa. Tämä muodostaa rikin oksideja. 

Molekyylikaava: Na2O5S2
Molekyylimassa: 190.1
Hajoaa 150 °C:ssa
Tiheys: 1.4 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml ml °C:ssa: 54 (hyvä)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -3.7  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää ruoansulatuskanavalle. Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1131 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >2 g/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 22-31-41; S: (2)-26-39-46 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi