« Takaisin hakulomakkeelle  
OLEUMICSC: 1447 (Marraskuu 2016)
Savuava rikkihappo
Dirikkihappo
Ditionihappo
Pyrorikkihappo
Rikkihapon ja rikkitrioksidin seos
CAS #: 8014-95-7
YK #: 1831

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa emästen, palavien aineiden, pelkistävien aineiden, veden tai orgaanisten aineiden kanssa.    EI saa joutua kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa: Ks. Kemialliset vaarat  EI vettä. Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Aine EI saa joutua kosketuksiin veden kanssa. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Rakkulat. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus. Suojakangas.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Polttava tunne rintaluun takana. Vatsakipu. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Älä anna mitään juotavaa. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Neutraloi loput varovasti kalkilla tai kalsinoidulla soodalla. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccorr
VAARA
Tappavaa hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Voi syövyttää metalleja
Ks. Huomautukset 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Kuiva. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Säilytä vain alkuperäisessä pakkauksessa. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
OLEUM ICSC: 1447
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-RUSKEA, SAVUAVA, VISKOOSINEN, ÖLJYMÄINEN, HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen rikin oksideja. Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien ja orgaanisten materiaalien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Liuos vedessä on vahva happo. Reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Reagoi kiivaasti veden ja kostean ilman kanssa. Tämä muodostaa rikkihappoa. Ks. Huomautukset. Syövyttää joitakin muoveja. 

Molekyylikaava: H2SO4.O3S
Molekyylimassa: ks. Huomautukset
Kiehumislämpötila: ks. Huomautukset
Sulamislämpötila: ks. Huomautukset
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.9
Liukoisuus veteen: sekoittuu, reaktio
Höyrynpaine: ks. Huomautukset
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3-3.3
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01-1.3 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on erittäin syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Altistuminen voi aiheuttaa tukehtumisen kurkun turpoamisen vuoksi. Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja ylähengitysteissä. hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita (RADS). Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen aerosolin hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. Hammaseroosion riski toistuvassa tai pitkäaikaisessa altistumisessa tämän aineen aerosolille. Tämän voimakkaan epäorgaanisen hapon huurut ovat ihmisessä syöpää aiheuttavia. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
IARC on luokitellut vahvat epäorgaaniset happohuurut syöpää aiheuttaviksi (ryhmä 1). Tämän aineen muiden olomuotojen syöpävaarallisuudesta ei kuitenkaan ole tietoa saatavilla. Siksi GHS-luokitusta syöpävaarallisuudesta ei ole annettu.
Vettä EI saa kaataa aineeseen; liuotettaessa tai laimennettaessa lisätään aina ainetta hitaasti veteen.
Vapaan rikkitrioksidin määrä voi vaihdella, joka voi vaikuttaa oleumin fysikaalisiin ominaisuuksiin, ja sen vuoksi kortissa aineelle ei ole annettu molekyylipainoa.
Kirjallisuudessa annetut höyrynpaineet vaihtelevat suuresti (0.3 - 21.9 kPa).
Liuosten kiehumispisteet ovat (% SO_3): 138°C (20% ), 116°C (30%), 60°C (65%).
Sulamispisteet pisteet ovat (% SO_3): 2°C (20%), 21°C (30%), 5°C (65%).
Ks. ICSC 0362 ja 1202. 

LISÄTIETOJA
LC50-arvo hengittämällä rotalla 1 tunnin kokeessa: 347 ppm.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 14-35-37; S: (1/2)-26-30-45; Huomautus: B 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi