« Takaisin hakulomakkeelle  
tert-BUTYYLIASETAATTIICSC: 1445 (Syyskuu 2002)
Etikkahappo, tert-butyyliesteri
Etikkahappo, 1,1-dimetyylietyyliesteri
CAS #: 540-88-5
YK #: 1123
EC Numero: 208-760-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 15.5°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 15.5°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä hiilidioksidia, kuivaa jauhetta, vaahtoa.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja vahvoista hapoista. 
PAKKAUS
 
tert-BUTYYLIASETAATTI ICSC: 1445
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Reagoi vahvojen happojen, vahvojen emästen ja nitraatteja sisältävien voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää muoveja. 

Molekyylikaava: C6H12O2
Molekyylimassa: 116.2
Kiehumislämpötila: 97.8°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.86
Liukoisuus veteen: huono
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 6.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.19
Leimahduspiste: 15.5 °C c.c.
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.5-7.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.76  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on ärsyttävää hengityselimille. Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja iholle. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 50 ppm TWA; 150 ppm STEL.
MAK: 96 mg/m3, 20 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 50 ppm; 240 mg/m³ (8 h).
HTP: 150 ppm; 725 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4100 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >2230 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >2 g/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F; R: 11-66; S: (2)-16-23-25-29-33; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi