« Takaisin hakulomakkeelle  
VALKOVASELIINIICSC: 1440 (Kesäkuu 2002)
Vaseliini (valkoinen)
CAS #: 8009-03-8
EC Numero: 232-373-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet      
Iho      
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
VALKOVASELIINI ICSC: 1440
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖNTÄ-VALKOISTA VAHAMAISTA TAHNAA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: ks. Huomautukset

Kiehumislämpötila: 302°C
Sulamislämpötila: 36-60 °C
Tiheys: 0.9 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: <1.3
Leimahduspiste: 182-221 °C
Itsesyttymislämpötila: >290°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.9-7 (arvioitu)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: >6
Viskositeetti: 18.2 cSt 100 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aine koostuu tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25.
Aineen koostumus riippuu maaöljyn laadusta ja jalostusprosessista.
Pitkälle jalostettuja (valkovaseliini)laatuja käytetään lääketeollisuudessa ja kosmetiikassa.
Vähemmän jalostettuja laatuja (keltainen, kullanruskea ja ruskea vaseliini) käytetään teollisuudessa ja ne voivat sisältää epäpuhtauksia kuten syöpää aiheuttavia polysyklisiä aromaattisia yhdisteitä.
Siksi, EU soveltaa vaseliinille vaaralauseketta R45 (Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa) yhdessä huomautuksen N kanssa.
Huomautus N: "Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos tunnetaan aineen jalostamisen kaikki vaiheet ja jos voidaan osoittaa, että aine, josta se on tuotettu, ei ole syöpää aiheuttava.
Huomautus koskee ainoastaan tiettyjä öljystä johdettuja monimutkaisia aineita''. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi