« Takaisin hakulomakkeelle  
KLORDEKONIICSC: 1432 (Kesäkuu 2003)
Dekaklooripentasyklo[5,2,1,0(2,6),0(3,9),0(5,8)]dekan-4-oni
1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-Dekakloorioktahydro-1,3,4-meteno-2H-syklobuta(cd)pentalen-2-oni
Keponi
Dekaklooriketoni
CAS #: 143-50-0
YK #: 2761
EC Numero: 205-601-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! EHKÄISE IMETTÄVIEN NAISTEN ALTISTUMISTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Koordinaatiohäiriö. Päänsärky. Vapina. Heikkous.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ!  Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Ks. Huomautukset. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P3-luokan suodatin myrkyllisiä hiukkasia vastaan. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään hapoista. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
KLORDEKONI ICSC: 1432
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu kloorihuuruja ja kloorivetyä. Hajoaa kosketuksessa happojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. 

Molekyylikaava: C10Cl10O
Molekyylimassa: 490.6
Härmistymislämpötila: 350°C (hajoaa)
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: huono
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.45  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi, nieltynä ja hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja maksassa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin ja maksan toimintavajeeseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia umpieritysjärjestelmässä. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 2 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin, nisäkkäisiin ja maitoon. 

HUOMAUTUKSET
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Katso kansallinen lainsäädäntö. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 91.3 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 2000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 345 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 24/25-40-50/53; S: (1/2)-22-36/37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi