« Takaisin hakulomakkeelle  
TISLEET, MAAÖLJY, liuotinjalostetut raskaat parafiinisetICSC: 1431 (Lokakuu 2001)
Perusöljy, suodatettu sylinteriöljy voiteluun
CAS #: 64741-88-4
EC Numero: 265-090-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Päänsärky.  Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ripuli. Pahoinvointi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
TISLEET, MAAÖLJY, liuotinjalostetut raskaat parafiiniset ICSC: 1431
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELLANRUSKEA VISKOOSINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 


Kiehumislämpötila: 150-600°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): ~0.84-0.94 (15°C)
Leimahduspiste: >124 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.9-6 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää iholle. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Jaloste sisältää C20-C50 hiilivetyjä, joiden viskositeetti on alle 19 cSt 40°C:ssa (100 SUS 100°F:ssa).
Raaka-aineesta ja tuotantomenetelmistä riippuen aineen koostumus ja fysikaaliset ominaisuudet voivat vaihdella merkittävästi.
Kemiallisen keuhkotulehduksen oireet ilmaantuvat vasta muutaman tunnin tai jopa muutaman vuorokauden kuluttua ja ne pahenevat fyysisen rasituksen seurauksena.
Huomautus L: EU-luokitus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi aineeksi (R45) ei ole voimassa, jos voidaan osoittaa, että DMSO-uutos (IP 346) on <3 til-%.
PY8040500: mineraaliöljy, maaöljytisle, liuotinjalostetut (heikosti) raskaat parafiiniset; PY8040501: mineraaliöljy, maaöljytisle, liuotinjalostetut (voimakkaasti) raskaat parafiiniset. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (öljysumu): 5 mg/m³ (8 h).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45; S: 53-45; Huomautus: H, L 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi