« Takaisin hakulomakkeelle  
DIKLOORIASETYLEENIICSC: 1426 (Lokakuu 2001)
Dikloorietyyni
CAS #: 7572-29-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Räjähde.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin happojen tai hapettavien aineiden kanssa. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä altista hankaukselle tai iskulle.  Käytä vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.  Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Kurkkukipu. Huimaus. Kasvohermohalvaus, tunnottomuus ja vapina.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Toimita lääkärin hoitoon . Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain alhaisen kiehumispisteen orgaanisille höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapoista ja hapettimista. Viileä. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
DIKLOORIASETYLEENI ICSC: 1426
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ÖLJYMÄINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Voi hajota herkästi iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Voi räjähtää kuumentuessaan. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen klooria. Reagoi kiivaasti hapettimien ja happojen kanssa. 

Molekyylikaava: C2Cl2
Molekyylimassa: 94.9
Kiehumislämpötila: 32°C (räjähtää)
Sulamislämpötila: -66 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen: ei liukene
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.3
Leimahduspiste: ks. Huomautukset 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa kudosvaurioihin, toimintavajeisiin ja munuaisvikaan. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm STEL; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 2 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aine on palavaa, mutta aineen leimahduslämpötilasta ei ole tietoa.
Palaminen suljetussa tilassa voi johtaa räjähdykseen.
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Ainetta ei ole kaupallisesti saatavilla mutta se on trikloorietyleenin ja trikloorietaanin hajoamistuote sekä vinyylideenikloridin sivutuote. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 ppm; 0.39 mg/m³ (8 h).
HTP: 0.3 ppm; 1.2 mg/m³ (15 min).  EU-luokitus
Varoitusmerkki: E, Xn; R: 2-40-48/20; S: (2)-36/37 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi