« Takaisin hakulomakkeelle  
1,1,1,2-TETRAKLOORI-2,2-DIFLUORIETAANIICSC: 1420 (Marraskuu 2003)
1,1-Difluori-1,2,2,2-tetrakloorietaani
CFC-112a
CAS #: 76-11-9
EC Numero: 200-934-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Epäsäännölliset sydämenlyönnit. Sekavuus. Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Ks. Kemialliset vaarat. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
1,1,1,2-TETRAKLOORI-2,2-DIFLUORIETAANI ICSC: 1420
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖNTÄ-VALKOISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen kloorivetyä, fluorivetyä ja fosgeenia. Reagoi alkalimetallien, jauhetun alumiinin, magnesiumin ja sinkin kanssa. Syövyttää muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: C2Cl4F2 / ClF2CCCl3
Molekyylimassa: 203.8
Kiehumislämpötila: 91.5°C
Sulamislämpötila: 40.6 °C
Tiheys (25 °C:ssa): 1.65 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 5.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.0
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.41  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Korkeiden pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia sydän- ja verisuonielimistössä ja keskushermostossa. Tämä voi johtaa sydämen toimintahäiriöihin ja keskushermoston lamaantumiseen. Altistuminen voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 100 ppm TWA.
MAK: 1700 mg/m3, 200 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
Vältä aineen päästämistä ympäristöön otsoonikehävaikutusten vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 500 ppm; 4200 mg/m³ (8 h).
HTP: 630 ppm; 5300 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: >8 g/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi