« Takaisin hakulomakkeelle  
2-N-DIBUTYYLIAMINOETANOLIICSC: 1418 (Kesäkuu 2002)
2-Di-N-butyyliaminoetyylialkoholi
N,N-Dibutyyli-N-(2-hydroksietyyli)amiini
N,N-Dibutyylietanoliamiini
CAS #: 102-81-8
YK #: 2873
EC Numero: 203-057-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 90°C:en lämpötilassa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.  Käytä yli 90°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Pahoinvointi. Kouristuksia. Huimaus. Vaikeutunut hengitys. Silmäterän supistuminen, lihaskouristus, voimakas syljeneritys. Hikoilu. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Ihon palovammat. Kipu. Punoitus. Ks. Hengitystiet.  Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Kipu. Punoitus. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi. Vatsan kouristavia kipuja. Ripuli. Oksentelu. Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapoista, hapettimista, metalleista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
2-N-DIBUTYYLIAMINOETANOLI ICSC: 1418
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi hapettimien kanssa. Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa typen oksideja. 

Molekyylikaava: C10H23NO / (C4H9)2NCH2CH2OH
Molekyylimassa: 173.3
Kiehumislämpötila: 222-232°C
Sulamislämpötila: -70 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: huono
Höyrynpaine, kPa ? °C:ssa: 3.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 90 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 165°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.5-0.9 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille ja iholle. Höyry on ärsyttävää hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa kouristuksiin ja hengitysvajeeseen. Koliiniesteraasin inhibitio. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.5 ppm TWA; (iho); BEI 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,5 ppm; 3,5 mg/m³ (8 h) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1070 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1440 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle vesikirpulle EC50 (48 h) = 73,7 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi