« Takaisin hakulomakkeelle  
KIVIHIILITERVAICSC: 1415 (Heinäkuu 2002)
Piki
CAS #: 65996-93-2
EC Numero: 266-028-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Aivastaminen. Yskä. Ks. Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Polttava tunne.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KIVIHIILITERVA ICSC: 1415
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
MUSTAA-RUSKEAA TAHNAA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 400 °C:ssa . Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 


Kiehumislämpötila: >250°C
Sulamislämpötila: 30-180 °C
Tiheys: >1 g/cm³
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: <0.01
Leimahduspiste: >200 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: >500°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 6.04
Sähkönjohtavuus: 1.7x10e-9 pS/m (30 °C:ssa, IUCLID) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Altistuminen auringolle voi lisätä tämän aineen ärsytysvaikutusta. Tämä voi johtaa palovammoihin. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä ja kuumennettuna. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen ja ihon hyperpigmentaatiota. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.2 mg/m3, TWA; A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle) 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää maaperän pilaantumiseen ja vesieliöihin. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45; S: 53-45; Huomautus: H 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi