« Takaisin hakulomakkeelle  
HEKSABROMISYKLODODEKAANI (ISOMEERIEN SEOS)ICSC: 1413 (Marraskuu 2019)
Syklododekaani, heksabromi-isomeerit
CAS #: 25637-99-4
YK #: 3077
EC Numero: 247-148-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

Ks. PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET. ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! EHKÄISE IMETTÄVIEN NAISTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Vältä pölyn hengittämistä. Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena). Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kutina.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon, jos ärsytysoireet jatkuvat. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health hazenviro;aqua
VAROITUS
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen. 
HEKSABROMISYKLODODEKAANI (ISOMEERIEN SEOS) ICSC: 1413
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISTA JAUHETTA TAI RAKEITA 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C12H18Br6
Molekyylimassa: 641.7
Hajoaa >190 °C:ssa
Sulamislämpötila: 170-209 °C (Ks. Huomautukset)
Tiheys: 2.2-2.4 g/cm³
Liukoisuus veteen, mg/l20: 0.066 (käytännössä liukenematon)
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 5.62 (tekninen laatu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Altistuminen tapahtuu pääasiassa hengitettäessä pölyä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. Yhdiste saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi merikala- ja äyriäisruokiin, maaperän eliöihin ja kasveihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön sen pysyvyyden vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
Tekninen HBCDD on valmistettu kolmesta isomeeristä: beta-HBCDD (CAS 134237-51-7); alfa-HBCDD (CAS 134237-50-6); gamma-HBCDD (CAS 134237-52-8).
HBCDD:n tekninen laatu sisältää noin 70-95 % gamma-HBCDD ja 3-30 % alfa- ja beta-HBCDD, riippuen valmistusmenetelmästä.
Isomeerien sulamispisteet: 179-181°C alfa-HBCDD, 170-172°C beta-HBCDD, 207-209°C gamma-HBCDD. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
H361; H362 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi