« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLIKLOORIASETAATTIICSC: 1410 (Lokakuu 2001)
Metyylimonoklooriasetaatti
Metyyli-alfa-klooriasetaatti
Kloorietikkahappo, metyyliesteri
CAS #: 96-34-4
YK #: 2295
EC Numero: 202-501-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 57°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 57°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, kuivaa jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin muovisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
METYYLIKLOORIASETAATTI ICSC: 1410
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä. Reagoi pelkistävien aineiden ja hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C3H5ClO2
Molekyylimassa: 108.53
Kiehumislämpötila: 129.5°C
Sulamislämpötila: -32.1 °C
Tiheys: 1.2 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 19.8 °C:ssa: 5.2
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 650
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.02
Leimahduspiste: 57 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 465°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 7.5-18.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.76 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää iholle. Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine on ärsyttävää hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 4.5 mg/m3, 1 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 10-23/25-37/38-41; S: (1/2)-26-37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi