« Takaisin hakulomakkeelle  
FOSFORIPENTASULFIDIICSC: 1407 (Lokakuu 2004)
Difosforipentasulfidi
Fosforisulfidi
Tiofosforianhydridi
CAS #: 1314-80-3
YK #: 1340
EC Numero: 215-242-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa veden kanssa. Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin happojen tai veden kanssa.  Älä altista hankaukselle tai iskulle. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, kuivaa hiekkaa. EI vettä.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Poista kaikki syttymislähteet. Lakaise valunut aine kannellisiin kuiviin, suljettaviin astioihin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.3; YK-lisävaara: 4.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
FOSFORIPENTASULFIDI ICSC: 1407
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAISIA-VIHREITÄ KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi emästen, orgaanisten yhdisteiden ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi kiivaasti veden ja happojen kanssa. Tämä muodostaa rikkivetyä (ks. ICSC 0165) ja fosforihappoa (ks. ICSC 1008). Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Voi hajota herkästi iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. 

Molekyylikaava: P2S5
Molekyylimassa: 222.3
Kiehumislämpötila: 513-515°C
Sulamislämpötila: 286-290 °C
Tiheys: 2.1 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Itsesyttymislämpötila: 142°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.05-? 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille. Aine on voimakkaasti ärsyttävää iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 mg/m3, TWA; 3 mg/m3 STEL.
EU-OEL: 1 mg/m3 TWA 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesieliöihin. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 389 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 3160 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn, N; R: 11-20/22-29-50; S: (2)-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi