« Takaisin hakulomakkeelle  
SULFURYYLIFLUORIDIICSC: 1402 (Marraskuu 2019)
Sulfuryylidifluoridi
Sulfurioksifluoridi
CAS #: 2699-79-8
YK #: 2191
EC Numero: 220-281-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous. Sydämentykytykset. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  PALELTUMA: huuhdo runsaalla vedellä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Jatka huuhtelemista hoitoon siirtymisen aikana. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Eristä alue kunnes kaasu on hävinnyt. Sulje venttiili, jos mahdollista. Poista höyry hienolla vesisumulla. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cylinder;gasskull;toxicenviro;aqua
VAARA
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Myrkyllistä hengitettynä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Viileä. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
SULFURYYLIFLUORIDI ICSC: 1402
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN HAJUTON PURISTETTU TAI NESTEYTETTY KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. Ks. Huomautukset. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen fluorivetyä ja rikin oksideja. 

Molekyylikaava: SO2F2
Molekyylimassa: 102,0
Kiehumislämpötila: -55.3°C
Sulamislämpötila: -135.8 °C
Tiheys: 3.72 g/l
Liukoisuus veteen, ml/100ml: 4-5 (liukeneva)
Höyrynpaine, kPa 21.1 °C:ssa: 1700
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine on voimakkaasti ärsyttävää hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa kouristuksiin ja hengitysvajeeseen. Korkeiden pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Ks. Huomautukset. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; 10 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Haju ei varoita myrkyllisistä pitoisuuksista. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 21 mg/m³ (8 h).
HTP: 10 ppm; 42 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 100 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 991 ppm.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi