« Takaisin hakulomakkeelle  
SULFURYYLIFLUORIDIICSC: 1402
Sulfuryylidifluoridi
Sulfurioksifluoridi
Lokakuu 2001
CAS #: 2699-79-8
YK #: 2191
EC Number: 220-281-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Vapina.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. 
Silmät Punoitus.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. Poista höyry hienolla vesisumulla. Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Viileä. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
SULFURYYLIFLUORIDI ICSC: 1402
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN HAJUTON PURISTETTU TAI NESTEYTETTY KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen fluorivetyä ja rikin oksideja. 

Molekyylikaava: SO2F2
Molekyylimassa: 102,0
Kiehumislämpötila: -55.3°C
Sulamislämpötila: -135.8 °C
Tiheys: 3.72 g/l
Liukoisuus veteen, ml/100ml: 4-5
Höyrynpaine, kPa 21.1 °C:ssa: 1.7x10^3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa kouristuksiin ja hengitysvajeeseen. Tämän kaasun hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; 10 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Haju ei varoita myrkyllisistä pitoisuuksista. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 21 mg/m³ (8 h) (Suomi 2016).
HTP: 10 ppm; 42 mg/m³ (15 min) (Suomi 2016).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 100 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 991 ppm.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23-48/20-50; S: (1/2)-45-63-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi