« Takaisin hakulomakkeelle  
PLATINAJAUHEICSC: 1393 (Marraskuu 2019)
Platinamusta (jauhe)
CAS #: 7440-06-4
EC Numero: 231-116-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ks. Kemialliset vaarat        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

Ei GHS:n kriteerien mukaista vaaraluokitusta 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
PLATINAJAUHE ICSC: 1393
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
MUSTA JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Platina on katalyyttinen aine ja voi aiheuttaa reaktion kosketuksessa monien orgaanisten ja epäorgaanisten aineiden kanssa, aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: Pt
Atomimassa: 195.1
Kiehumislämpötila: 3827°C
Sulamislämpötila: 1769 °C
Tiheys: 21.45 g/cm³
Liukoisuus veteen: liukenematon 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus , erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 mg/m3, TWA.
EU-OEL: 1 mg/m3 TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tämän kortin suositukset eivät päde liukoisille platinasuoloille. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Pt): 1 mg/m³ (8 h).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi