« Takaisin hakulomakkeelle  
SYANOGEENIICSC: 1390 (Lokakuu 2001)
Disyanogeeni
Etaanidinitriili
Oksalonitriili
Disyaani
CAS #: 460-19-5
YK #: 1026
EC Numero: 207-306-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa vahvojen hapettavien aineiden kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kouristuksia. Yskä. Huimaus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Tajuttomuus. Oksentelu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. 
PAKKAUS
 
SYANOGEENI ICSC: 1390
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN KAASU TAI PURISTETTY NESTEYTETTY KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja, sisältäen syaanivetyä, hiilimonoksidia ja typen oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi happojen kanssa. Tämä muodostaa erittäin myrkyllisiä kaasuja, kuten syaanivetyä. 

Molekyylikaava: C2N2
Molekyylimassa: 52.04
Kiehumislämpötila: -21.2°C
Sulamislämpötila: -27.9 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.95 (-21°C)
Liukoisuus veteen, ml/100ml 20°C:ssa: 450
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.8
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 6.6-42.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.07  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa hengitysvajeeseen ja kollapsiin. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm STEL.
MAK: 11 mg/m3, 5 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 22 mg/m³ (15 min).
LC50-arvo hengittämällä rotalla 1 tunnin kokeessa: 350 ppm.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, T, N; R: 11-23-50/53; S: (1/2)-23-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi