« Takaisin hakulomakkeelle  
N-ETYYLIANILIINIICSC: 1385 (Maaliskuu 2001)
N-Etyylibentsenamiini
Aniliinoetaani
N-Etyylifenyyliamiini
CAS #: 103-69-5
YK #: 2272
EC Numero: 203-135-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 85°C:en lämpötilassa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin typpihapon kanssa.  Käytä yli 85°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

  OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Siniset huulet, kynnet ja iho. Sekavuus. Kouristuksia. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Heikkous. Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, vahvoista hapettimista ja vahvoista hapoista. Ks. Kemialliset vaarat. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
N-ETYYLIANILIINI ICSC: 1385
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. MUUTTUU RUSKEAKSI VAIKUTUKSESTA VALON JA ILMAN. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja, sisältäen typen oksideja. Reagoi hapettimien kanssa. Reagoi kiivaasti väkevöidyn typpihapon kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C8H11N
Molekyylimassa: 121.2
Kiehumislämpötila: 205°C
Sulamislämpötila: -63 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.96
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.24
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.2
Leimahduspiste: 85 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 480°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.6-9.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.16  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 4700 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >1130 mg/m³.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 23/24/25-33; S: (1/2)-28-37-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi