« Takaisin hakulomakkeelle  
PENTAERYTRITOLIICSC: 1383 (Marraskuu 2009)
2,2-bis(Hydroksimetyyli)-1,3-propaanidioli
Tetrametylolimetaani
THME
PETP
CAS #: 115-77-5
EC Numero: 204-104-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Estä pölyn kertyminen. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä vettä, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Vältä pölyn hengittämistä. Käytä paikallispoistoa ja hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Poista ilmassa olevat hiukkaset hienolla vesisumulla. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

Ei GHS:n kriteerien mukaista vaaraluokitusta 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista hapoista. 
PAKKAUS
 
PENTAERYTRITOLI ICSC: 1383
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-VALKOINEN HAJUTON KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja vahvojen happojen kanssa. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C5H12O14 / C(CH2OH)4
Molekyylimassa: 136.2
Kiehumislämpötila 4kPa:ssa: 276°C
Sulamislämpötila: 260 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 2.5
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.013
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.7
Leimahduspiste: 240 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 390-490°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.69  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 mg/m3, TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 mg/m³ (8 h).
HTP: 20 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: >10 g/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 6 tunnin kokeessa: 11 g/m³.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi