« Takaisin hakulomakkeelle  
TISLEET (MAAÖLJY), VETYKÄSITELTY KEVYETICSC: 1379 (Huhtikuu 2013)
Dearomatisoitu kerosiini
Vähähajuiset parafiiniset liuottimet
CAS #: 64742-47-8
YK #: 3082 (ks. Huomautukset)
EC Numero: 265-149-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 66°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 66°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Päänsärky. Uneliaisuus. Pahoinvointi. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Aspiraatiovaara! Yskä. Ripuli. Kurkkukipu. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Palava neste
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Ärsyttää ihoa
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. Erillään vahvoista hapettimista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
 
TISLEET (MAAÖLJY), VETYKÄSITELTY KEVYET ICSC: 1379
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VAALEANKELTAINEN, LIIKKUVA ÖLJY, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: ks. Huomautukset
Molekyylimassa: ks. Huomautukset
Kiehumislämpötila: 150-290°C
Sulamislämpötila: -49 °C
Tiheys: 0.8 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.15
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 30-60
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.5
Leimahduspiste: 66-67 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: > 220°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.0-6
Viskositeetti: 1.522 mm²/s 40 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on lievästi ärsyttävää silmille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa kulkeutumisen hengitysteihin, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen korkeille höyrypitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Tämä on monimutkainen hiilivetyjen seos, jota saadaan raakaöljyn vety-käsittelyllä, katalyytin läsnä ollessa. Seos koostuu pääasiassa C9-C16 hiilivedyistä ja se kiehuu noin 150-290°C:ssa (302-554°F).
Samaa CAS-numeroa on käytetty useille tuotteille. YK-numeroiden, vaaraluokkien ja pakkausryhmien vaihtelut ovat mahdollisia.
Raaka-aineesta ja tuotantomenetelmistä riippuen aineen koostumus ja fysikaaliset ominaisuudet voivat vaihdella merkittävästi.
Kemiallisen keuhkotulehduksen oireet ilmaantuvat vasta muutaman tunnin tai muutaman vuorokauden kuluttua. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Liuotinbensiinit, ryhmä 1): 500 mg/m³ (8 h).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 38-65-51/53; S: (2)-23-24-62 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi