« Takaisin hakulomakkeelle  
BROMIETAANIICSC: 1378 (Lokakuu 2001)
Etyylibromidi
CAS #: 74-96-4
YK #: 1891
EC Numero: 200-825-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.    EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Kipu. Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin metallisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään yhteensopimattomista aineista. Viileä. Kuiva. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. 
BROMIETAANI ICSC: 1378
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja. Reagoi kiivaasti hapettimien, vahvojen emästen, alumiinin, sinkin ja magnesiumin kanssa. Syövyttää muoveja ja kumia. 

Molekyylikaava: CH3CH2Br / C2H5Br
Molekyylimassa: 109.0
Kiehumislämpötila: 38.4°C
Sulamislämpötila: -119 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.91
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 51
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.76
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 2.4
Leimahduspiste: -20 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 511°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 6.8-11
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.61  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen voi aiheuttaa tajuttomuutta. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 2 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 23 mg/m³ (8 h) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1350 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn; R: 11-20/22-40; S: (2)-36/37; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi