« Takaisin hakulomakkeelle  
DIKVATTIDIBROMIDIICSC: 1363 (Lokakuu 2001)
1,1'-Etyleeni-2,2'-bipyridylliumdibromidi
6,7-Dihydrodipyridoli[1,2-a:2',1-c]pyratsinidiumdibromidi
9,10-Dihydro-8a-10a-diatsoniafenantreenidibromidi
CAS #: 85-00-7
YK #: 2781
EC Numero: 201-579-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Nenäverenvuodot.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Haavauma suussa. Vatsakipu. Ripuli. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Hyvin suljettu. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
DIKVATTIDIBROMIDI ICSC: 1363
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-KELTAISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa 335 °C:ssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja ja bromivetyä. 

Molekyylikaava: C12H12N2Br2
Molekyylimassa: 344.1
Hajoaa 335 °C:ssa
Tiheys: 1.2 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 70
Höyrynpaine, Pa ? °C:ssa: <0.0001
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -4.60 (20°C) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia munuaisissa, maksassa, sydän- ja verisuonielimistössä ja ruoansulatuskanavassa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin ja kudosvaurioihin. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia silmissä. Tämä voi johtaa kaihiin. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae): 0.5 mg/m3, TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
TLV: (alveolijae): 0.1 mg/m3, TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Ainetta koskevat toksikologiset tiedot ovat samat kuin dibromimonohydraatille (CAS 6385-62-2) ja dikvatille (CAS 2764-72-9).
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (dikvatti): 0.5 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP (dikvatti): 1.5 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 120 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 433 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >500 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 22-26-36/37/38-43-48/25-50/53; S: (1/2)-28-36/37/39-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi