« Takaisin hakulomakkeelle  
METOLAKLOORIICSC: 1360 (Helmikuu 2000)
2-Kloori-6'-etyyli-N-(2-metoksi-1-metyylietyyli)aseto-o-toluididi
2-Kloori-N-(2-etyyli-6-metyylifenyyli)-N-(2-metoksi-1-metyylietyyli)asetamidi
CAS #: 51218-45-2
EC Numero: 257-060-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä kuivaa hiekkaa, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

  OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Pahoinvointi.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan suodatin haitallisia hiukkasia vastaan. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
 
METOLAKLOORI ICSC: 1360
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON KIRKAS NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: C15H22ClNO2
Molekyylimassa: 283.81
Sulamislämpötila: -62.1 °C
Tiheys: 1.12 g/cm³
Liukoisuus veteen, mg/l25: 488
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.0042
Leimahduspiste: 190 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.9  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2200 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 3170 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >1750 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >10 g/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi