« Takaisin hakulomakkeelle  
PIPERONYYLIBUTOKSIDIICSC: 1347 (Lokakuu 1999)
5-[[2-(2-Butoksietoksi)etoksi]metyyli]-6-propyyli-1,3-bentsodioksoli
2-(2-Butoksietoksi)etyyli-6-propyylipiperonyylieetteri
alfa-[2-(2-Butoksietoksi)-etoksi]-4,5-metyleenidioksi-2-propyylitolueeni
[3,4-(Metyleenidioksi)-6-propyylibentsyyli]butyylidietyleeniglykolieetteri
CAS #: 51-03-6
EC Numero: 200-076-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ripuli. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
PIPERONYYLIBUTOKSIDI ICSC: 1347
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ÖLJYMÄINEN KELTAINEN-RUSKEA NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: C19H30O5
Molekyylimassa: 338.4
Kiehumislämpötila 0.13kPa:ssa: 180°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen: ei liukene
Leimahduspiste: 171 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.29  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä merikala- ja äyriäisruokiin. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 6150 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >7950 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 200 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 3.4 ug/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi