« Takaisin hakulomakkeelle  
DIKUMYYLIPEROKSIDIICSC: 1346 (Lokakuu 1999)
bis(alfa,alfa-Dimetyylibentsyyli)peroksidi
Peroksidi, bis(1-metyyli-1-fenyylietyyli)
Di-isopropyylibentseeniperoksidi
CAS #: 80-43-3
YK #: 3110
EC Numero: 201-279-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan suodatin haitallisia hiukkasia vastaan. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.2; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista, vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista, emäksistä ja raskasmetalleista. Jäähdytetty. Säilytä pimeässä. Hyvin suljettu. Säilytä inertissä kaasussa. 
PAKKAUS
 
DIKUMYYLIPEROKSIDI ICSC: 1346
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN-VALKOINEN KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa nopeasti kuumentuessaan. Hajoaa nopeasti valon vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti happojen, emästen, pelkistävien aineiden ja raskasmetallien kanssa. 

Molekyylikaava: C18H22O2 / (C6H5C(CH3)2O)2
Molekyylimassa: 270.4
Hajoaa 130 °C:ssa
Sulamislämpötila: 39 °C
Tiheys: 1.0 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 9.3
Leimahduspiste: 71 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 5.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4100 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, Xi, N; R: 7-36/38-51/53; S: (2)-3/7-14-36/37/39-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi