« Takaisin hakulomakkeelle  
2,2-DIKLOORI-1,1,1-TRIFLUORIETAANIICSC: 1343 (Marraskuu 1998)
HCFC 123
CAS #: 306-83-2
EC Numero: 206-190-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.    EI avotulta.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Sekavuus. Huimaus. Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.    Lepo. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
2,2-DIKLOORI-1,1,1-TRIFLUORIETAANI ICSC: 1343
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa fosgeenia, fluorivetyä ja kloorivetyä. 

Molekyylikaava: C2HCl2F3 / CHCl2CF3
Molekyylimassa: 152.9
Kiehumislämpötila: 28°C
Sulamislämpötila: -107 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.5
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.21
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 14
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.4  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja sydän- ja verisuonielimistössä. Tämä voi johtaa narkoosiin ja sydämen toimintahäiriöihin. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Vältä aineen päästämistä ympäristöön otsoonikehävaikutusten vuoksi. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön sen pysyvyyden vuoksi. Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 63 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 2 g/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 3200 pmm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2 g/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi