« Takaisin hakulomakkeelle  
PARASETAMOLIICSC: 1330 (Marraskuu 2008)
Asetaminofeeni
4-Hydroksiasetanilidi
p-Asetyyliaminofenoli
N-(4-Hydroksifenyyli)asetamidi
CAS #: 103-90-2
EC Numero: 203-157-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAROITUS
Saattaa vahingoittaa maksaa ja munuaisia pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa nieltynä
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
PARASETAMOLI ICSC: 1330
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI KITEISTÄ JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: C8H9NO2 / HOC6H4NHCOCH3
Molekyylimassa: 151.2
Kiehumislämpötila: >500°C
Sulamislämpötila: 169-170 °C
Tiheys: 1.3 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 1.4 (kohtalainen)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.2
Itsesyttymislämpötila: 540°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 15 - ?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.49  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Nieleminen voi aiheuttaa vaikutuksia munuaisissa ja maksassa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1944 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi