« Takaisin hakulomakkeelle  
KLOROTOLURONIICSC: 1327 (Lokakuu 2005)
3-(3-Kloori-p-tolyyli)-1,1-dimetyyliurea
CAS #: 15545-48-9
EC Numero: 239-592-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Käytä vesisumua, vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

Ks. Huomautukset.   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään vahvoista emäksistä, vahvoista hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KLOROTOLURONI ICSC: 1327
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI VALKOISTA JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja. Reagoi vahvojen happojen ja vahvojen emästen kanssa. 

Molekyylikaava: C10H13ClN2O
Molekyylimassa: 212.7
Sulamislämpötila: 148.1 °C
Tiheys: 1.4 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.0074 (erittäin huono)
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Koe-eläimissä on havaittu kasvaimia, mutta ilmiön merkitys ihmiselle on kiistanalainen. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Hiirillä on havaittu suurilla annoksilla kasvaimia maksassa ja munuaisessa.
Aine on palavaa, mutta aineen leimahduslämpötilasta ei ole tietoa. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5800 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >2000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 35 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 40-63-50/53; S: (2)-26-36/37-46-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi