« Takaisin hakulomakkeelle  
KADMIUMSULFAATTIICSC: 1318 (Huhtikuu 2007)
CAS #: 10124-36-4
YK #: 2570
EC Numero: 233-331-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS         Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Myrkyllistä nieltynä
Voi aiheuttaa perimävaurioita
Epäillään aiheuttavan syöpää
Vahingoittaa munuaisia ja luita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Erittäin haitallinen meriympäristölle.
Huomautus: E 
KADMIUMSULFAATTI ICSC: 1318
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kadmiumin ja rikin oksidien huuruja. 

Molekyylikaava: CdSO4
Molekyylimassa: 208.5
Sulamislämpötila: 1000 °C
Tiheys: 4.7 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 75.5 (vapaasti liukeneva) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa ja luissa. Tämä voi johtaa munuaisten toimintavajeeseen ja osteoporoosiin (luiden heikkouteen). Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (alveolijae): 0.002 mg/m3, TWA; A2 (epäillään aiheuttavan syöpää ihmiselle); BEI.
MAK: (Cd, hengittyvä jae): imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A.
EU-OEL: inhalable 0.001 mg/m3 TWA; (ks. Huomautukset) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kasveihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Tässä mainitut terveysvaikutukset perustuvat pääosin tietoihin muista kadmiumyhdisteistä.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Raja-arvoa EU-OEL 0,004 mg/m³ sovelletaan 11. päivästä heinäkuuta 2027 asti. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Cd, alveolijae): 0,004 mg/m³ (8 h) (sitova raja-arvo). Sitovaa raja-arvoa 0,001 mg/m³ sovelletaan 11.7.2027 alkaen.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: veren Cd 50 nmol/l; virtsan Cd 20 nmol/l; virtsan retinolia sitova proteiini > 1000 µg/g kreatiniinia pitoisuuksilla palautumattomien vaikutusten mahdollisuus. Raskaana olevien ei tule altistua kadmiumille, ts. veren kadmiumpitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 4 nmol/l (tupakoimattomat) tai 18 nmol/l (tupakoivat); virtsan kadmiumpitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 4 nmol/l (tupakoimattomat) tai 10 nmol/l (tupakoivat).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 280 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,001-20 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 0,02-0,62 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53; S: 53-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi