« Takaisin hakulomakkeelle  
IMATSALIILIICSC: 1303 (Marraskuu 1998)
1-(2-(Allyylioksi)-2-(2,4-dikloorifenyyli)etyyli)-1H-imidatsoli
Allyyli-1-(2,4-dikloorifenyyli)-2-imidatsoli-1-yylietyylieetteri
1-(2-(2,4-Dikloorifenyyli)-2-(2-propenyylioksi)etyyli)-1H-imidatsoli
Enilkonatsoli
CAS #: 35554-44-0
EC Numero: 252-615-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet     Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
IMATSALIILI ICSC: 1303
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VAALEANKELTAINEN-RUSKEA KITEINEN MASSA (KOVETETTU ÖLJY) 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa tislauksessa tai palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä typen oksidien ja kloridin huuruja. 

Molekyylikaava: C14H14Cl2N2O
Molekyylimassa: 297.2
Kiehumislämpötila: 319-347°C (arvioitu)
Sulamislämpötila: 50 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.14
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Leimahduspiste: 192 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.56  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen ja kudosvammoihin. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (hengittyvä jae): 2 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 228 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 4200 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 16 g/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 4200 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 20/22-41-50/53; S: (2)-26-39-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi