« Takaisin hakulomakkeelle  
2',4' -DIMETYYLIASETOASETANILIDIICSC: 1298 (Kesäkuu 2006)
Butaaniamidi, N-(2,4,-dimetyylifenyyli)-3-okso
1-Asetoasetyyliamino-2,4-dimetyylibentseeni
N-Asetoasetyyli-2,4-ksilididi
CAS #: 97-36-9
EC Numero: 202-576-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena).  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
2',4' -DIMETYYLIASETOASETANILIDI ICSC: 1298
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖNTÄ KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. 

Molekyylikaava: C12H15NO2
Molekyylimassa: 205.3
Hajoaa 155 °C:ssa
Sulamislämpötila: 88 °C
Tiheys: 1.2 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.25 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 1.33
Leimahduspiste: 171 °C
Itsesyttymislämpötila: >400°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.5 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >3000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 250-350 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi