« Takaisin hakulomakkeelle  
DIOKTYYLIADIPAATTIICSC: 1292 (Huhtikuu 2009)
Bis(2-etyyliheksyyli)adipaatti
Di-(2-etyyliheksyyli)adipaatti
Adipiinihappo, bis(2-etyyliheksyyli)esteri
Bis(2-etyyliheksyyli)heksaanidioaatti
CAS #: 103-23-1
YK #: 3082
EC Numero: 203-090-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Aspiraatiovaara! Ks. Huomautukset. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health hazenviro;aqua
VAROITUS
Ärsyttää silmiä
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista hapoista. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
DIOKTYYLIADIPAATTI ICSC: 1292
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien ja vahvojen happojen kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. 

Molekyylikaava: C22H42O4
Molekyylimassa: 370.6
Kiehumislämpötila: 417°C
Sulamislämpötila: -67.8 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.92
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: (ei liukene)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.11
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 12.8
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 196 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 340°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.3-2.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 8.1 (laskettu)
Viskositeetti: 12.4 mm²/s 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa kulkeutumisen hengitysteihin, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Toimita lääkärin hoitoon, mikäli hengitysvaikeuksia ja/tai kuumetta esiintyy. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7392 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 8410 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys vesikirpulle LC50 (48 h) = 0,66 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi