« Takaisin hakulomakkeelle  
2-(2-(2-METOKSIETOKSI)ETOKSI)ETANOLIICSC: 1291 (Marraskuu 2008)
Trietyleeniglykolimonometyylieetteri
Metoksitriglykoli
TGME
CAS #: 112-35-6
EC Numero: 203-962-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Huuhdo vuotanut neste runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

Ei GHS:n kriteerien mukaista vaaraluokitusta 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja vahvoista hapoista. 
PAKKAUS
 
2-(2-(2-METOKSIETOKSI)ETOKSI)ETANOLI ICSC: 1291
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja. Reagoi vahvojen happojen, vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C7H16O4/CH3(OCH2CH)3OH
Molekyylimassa: 164.2
Kiehumislämpötila: 249°C
Sulamislämpötila: -44 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.05
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 10
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 114.4 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 210°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.46 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (hengittyvä jae): 50 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia on tutkittu riittävästi, mutta merkittäviä vaikutuksia ei ole löytynyt. 

HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen on tutkittu altistuneilla henkilöillä, mutta mitään ei ole löydetty. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 11800 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 7455-10500 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi