« Takaisin hakulomakkeelle  
n-HEKSYYLIAKRYLAATTIICSC: 1288 (Maaliskuu 2009)
Akryylihappo, heksyyliesteri
2-Propeenihappo, heksyyliesteri
Heksyyli-2-propenoaatti
CAS #: 2499-95-8
YK #: 3082
EC Numero: 219-698-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 68°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 68°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä kuivaa jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Kurkkukipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warn
VAROITUS
Palava neste
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Varastoi vain stabiloituna. Ks. Huomautukset. Viileä. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
n-HEKSYYLIAKRYLAATTI ICSC: 1288
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyryt ovat inhiboimattomia ja voivat muodostaa polymeerejä, jotka tukkivat kaasusäiliöiden venttiilit ja liekinpidättäjät (tuuletusaukot). 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa kitkeriä huuruja (akryylihappoa, akroleiinia). 

Molekyylikaava: C9H16O2 / CH2CHCOO(CH2)5CH3
Molekyylimassa: 156.3
Kiehumislämpötila: 188°C
Sulamislämpötila: -45 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen, g/100ml: 0.04 (erittäin huono)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.4
Leimahduspiste: 68 °C c.c.
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.9-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.3  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Ihon on mahdollista ristiherkistyä muille akrylaateille.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 26 ml/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 5.6 g/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi, N; R: 36/37/38-43-51/53; S: (2)-24-26-37-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi