« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIBUTYYLITINAOKSIDIICSC: 1282 (Kesäkuu 2015)
Heksabutyylidistannoksaani
Tri-n-butyylitinaoksidi
TBTO
CAS #: 56-35-9
YK #: 3020
EC Numero: 200-268-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Vatsan kouristavia kipuja. Yskä. Ripuli. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Kurkkukipu. Oksentelu. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Viivästyneet ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Tappavaa hengitettynä
Myrkyllistä nieltynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Saattaa vahingoittaa kateenkorvaa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Erittäin haitallinen meriympäristölle. 
TRIBUTYYLITINAOKSIDI ICSC: 1282
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. 

Molekyylikaava: C24H54OSn2
Molekyylimassa: 596.07
Kiehumislämpötila: 180°C
Sulamislämpötila: <-45 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.17 (20°C)
Liukoisuus veteen, mg/l20: 71.2 (huono)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.001
Leimahduspiste: 190 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.84  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. Aerosolin hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia kateenkorvassa. Tämä voi johtaa immuunitoiminnan lamautumiseen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Sn): 0.1 mg/m3, TWA; 0.2 mg/m3 STEL; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: (Sn): 0.02 mg/m3, 0.004 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: B 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi kaloihin ja nilviäisiin. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Sn): 0.1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP (Sn): 0.3 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polytetrafluorieteeni.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 87 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >300 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 64 ug/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 900 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 2.7 ug/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53; S: (1/2)-35-36/37/39-45-60-61; Huomautus: A 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi