« Takaisin hakulomakkeelle  
DIKETENIICSC: 1280 (Marraskuu 2019)
But-3-en-3-olidi
3-Buteno-beta-laktoni
4-Metyleeni-2-oksetanoni
Asetylketeni
CAS #: 674-82-8
YK #: 2521
EC Numero: 211-617-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 33°C:en lämpötilassa. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa happojen, emästen tai veden kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin happojen, emästen tai veden kanssa.  Käytä yli 33°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä hiilidioksidia, kuivaa hiekkaa. EI vettä sisältäviä aineita. EI vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon jos ihon ärsytystä esiintyy. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warn
VAROITUS
Syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä tai hengitettynä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään hapoista, emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Paloturvallinen tila. Viileä. Kuiva. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Kuljeta vain stabiloituna. 
DIKETENI ICSC: 1280
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu kiivaasti lämmetessään tai happojen ja emästen vaikutuksesta. Reagoi kiivaasti veden kanssa. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C4H4O2
Molekyylimassa: 84.1
Kiehumislämpötila: 127°C
Sulamislämpötila: -7 °C
Tiheys (20 °C:ssa): 1.09 g/cm³
Liukoisuus veteen 25 °C:ssa: hydrolysoituu hitaasti
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2-11.7
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.9
Leimahduspiste: 33 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 275°C
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.02 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi ärsyttää hengitysteitä, silmiä ja ihoa. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Ks. Huomautukset. 

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa.
Tämän aineen ympäristövaikutuksista ja terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 560 ul/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2830 ul/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi