« Takaisin hakulomakkeelle  
ETYLEENIGLYKOLIDIMETAKRYLAATTIICSC: 1270 (Marraskuu 2019)
2-Propeenihappo, 2-metyyli-, 1,2-etaanidiyyliesteri
Etyleenidimetakrylaatti
Metakryylihappoetyleeniesteri
CAS #: 97-90-5
EC Numero: 202-617-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vettä, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warn
VAROITUS
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Varastoi vain stabiloituna. Viileä. Katso sopivat säilytysolosuhteet valmistajan ohjeista. 
PAKKAUS
 
ETYLEENIGLYKOLIDIMETAKRYLAATTI ICSC: 1270
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyryt ovat inhiboimattomia, joten ne saattavat polymeroitua ja tukkia venttiilejä. 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua. 

Molekyylikaava: C10H14O4 / CH2=C(CH3)C(O)OCH2CH2OC(O)C(CH3)=CH2
Molekyylimassa: 198.2
Kiehumislämpötila: 260°C
Sulamislämpötila: -40 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.05
Liukoisuus veteen, g/l 20 °C:ssa: 1.1 (heikosti liukeneva)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 478
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.8
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.03
Leimahduspiste: 101 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 395°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.4
Viskositeetti: 3.03 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3300 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi