« Takaisin hakulomakkeelle  
BROMOKONATSOLIICSC: 1264 (Toukokuu 2018)
1-((2RS,4RS:2RS,4SR)-4-Bromi-2-(2,4-dikloorifenyyli)tetrahydrofurfuryyli)-1H-1,2,4-triatsoli
1-((4-Bromi-2-(2,4-dikloorifenyyli)tetrahydro-2-furanyyli)metyyli)-1H-1,2,4-triatsoli
CAS #: 116255-48-2
YK #: 3077
EC Numero: 408-060-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Vältä pölyn ja sumun hengittämistä. Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Haitallista nieltynä
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Saattaa vahingoittaa maksaa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
BROMOKONATSOLI ICSC: 1264
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI VALKOISTA JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja ja kaasuja sisältäen typen oksideja, kloorivetyä, bromivetyä ja hiilimonoksidia. 

Molekyylikaava: C13H12BrCl2N3O
Molekyylimassa: 377.1
Sulamislämpötila: 84 °C
Kiehumislämpötila: ei kiehumispistettä normaalipaineessa; hajoaa 160538 194 °C:ssa
Tiheys (20 °C:ssa): 1.72 g/cm³
Liukoisuus veteen, mg/l25: 50 (käytännössä liukenematon)
Höyrynpaine 25 °C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.24 (20°C) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä pölyä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Bromokonatsoli (CAS 116255-48-2) on kahden diastereoisomeerin seos (CAS 114544-80-2 ja 114544-81-9).
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 365 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >2 g/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1,7 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) >5 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi