« Takaisin hakulomakkeelle  
VINYYLIETYYLIEETTERIICSC: 1261 (Toukokuu 2018)
Etyylivinyylieetteri
Etoksieteeni
CAS #: 109-92-2
YK #: 1302 (stabiloitu)
EC Numero: 203-718-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. Ks. Kemialliset vaarat.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Koordinaatiohäiriö. Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Vinkuva hengitys. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Aspiraatiovaara! Päänsärky. Pahoinvointi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. Tuuletus. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Huuhdo loput runsaalla vedellä. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja hapoista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Säilytä inertissä kaasussa. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
VINYYLIETYYLIEETTERI ICSC: 1261
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. Höyryt ovat inhiboimattomia ja voivat muodostaa polymeerejä, jotka tukkivat kaasusäiliöiden venttiilit ja liekinpidättäjät (tuuletusaukot). 

Kemialliset vaarat
Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja. Aine voi helposti polymeroitua nesteenä tai höyrynä. Aine polymeroituu kiivaasti kuumentuessaan ja monien materiaalien vaikutuksesta. Ks. Huomautukset. Reagoi kiivaasti hapettimien ja happojen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: CH2=CHOCH2CH3 / C4H8O
Molekyylimassa: 72.1
Kiehumislämpötila: 36°C
Sulamislämpötila: -115 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen, g/l 15 °C:ssa: 8.3 (heikosti liukeneva)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 56
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.82
Leimahduspiste: <-45 °C
Itsesyttymislämpötila: 202°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.7-28
Viskositeetti: 0.3 mm²/s
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.04  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa tajuttomuuteen ja narkoosiin. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa elinhäiriöihin. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 8160 ul/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >20 g/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >20 ml/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi