« Takaisin hakulomakkeelle  
DIATSOMETAANIICSC: 1256 (Toukokuu 2018)
Atsimetyleeni
Diatsiriini
CAS #: 334-88-3
EC Numero: 206-382-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä altista hankaukselle tai iskulle. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena jauhetta, hiilidioksidia.  Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Oksentelu. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat. Polttava tunne. NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. 
Silmät Polttava tunne. Punoitus. Kipu. Polte. Näönmenetys. NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. Jatka huuhtelemista hoitoon siirtymisen aikana. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Epätodennäköistä työolosuhteissa. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Tuuletus. Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAARA
Tappavaa hengitettynä
Saattaa aiheuttaa syöpää
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Diatsometaanin liuoksia ei tule säilyttää. Ks. Huomautukset. 
PAKKAUS
 
DIATSOMETAANI ICSC: 1256
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Voi hajota herkästi iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Voi räjähtää kuumentuessaan 100 °C:een tai kosketuksessa karkeiden pintojen kanssa tai jos epäpuhtaudet tai pinnat ovat laimentamattomassa nesteessä tai väkevöidyissä liuoksissa tai korkeatehoisessa valaistuksessa. Joutuessaan kosketuksiin alkalimetallien ja kalsiumsulfaatin aiheuttaa räjähdyksen. 

Molekyylikaava: CH2N2
Molekyylimassa: 42.04
Kiehumislämpötila: -23°C
Sulamislämpötila: -145 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.45
Liukoisuus veteen: reaktio
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.4
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 100°C (räjähdys)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.00 (arvioitu)
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 520  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on erittäin syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita (RADS). Ks. Huomautukset. Neste voi aiheuttaa paleltuman. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.2 ppm TWA; A2 (epäillään aiheuttavan syöpää ihmiselle).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 2 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Myrkyllisyytensä ja räjähdysalttiutensa takia diatsometaani valmistetaan käyttöpaikalla ja käytetään eetteri- tai dioksaaniliuoksessa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilöstön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Hajun ja työhygieenisen raja-arvon suhdetta ei tunneta.
Tämän kortin suositukset koskevat myös diatsometaanin vahvoja liuoksia. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.2 ppm; 0.35 mg/m³ (8 h).
HTP: 0.6 ppm; 1 mg/m³ (15 min).
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45; S: 53-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi